Estructures de formigó

Tipus de solucions

La resistència al foc de les estructures de formigó armat es determina mitjançant les dimensions i el recobriment de l’armadura. De vegades, aquests valors no són suficients per proporcionar la resistència al foc desitjada i, per tant, l’estructura ha de ser ignifugada.

Els productes que hem d’aplicar en aquesta estructura ofereixen un gruix equivalent de formigó que, sumat a l’existent, ha de ser suficient per assolir els valors indicats a les taules del CTE.

A continuació, es presenten els mètodes més comuns per ignifugar les estructures de formigó:

Com es calcula?

Per determinar quin és el producte més adequat a aplicar s’ha de comprovar que el gruix equivalent de formigó ofert pel producte és suficient per garantir la resistència al foc sol·licitada a l’estructura.

Galeria