Estructures de fusta i decoratives

Tipus de solucions

La resistència al foc duna estructura de fusta es determina a partir de la seva secció residual a un temps t (min) i la càrrega que ha de suportar. Els elements portants de fusta, constituïts normalment per taulons o rodons, massissos o laminats, tenen una resistència al foc que, de vegades, pot ser inferior a la requerida per normativa. És llavors quan cal aplicar productes ignífugs a l’estructura per tal d’augmentar-ne la resistència al foc.

També es dóna el cas que s’utilitzen panells decoratius de fusta per revestir parets, terres o sostres. En aquest cas, la fusta pot ser tractada per aconseguir la reacció al foc sol·licitada.

A continuació, es mostren els mètodes existents més comuns per protegir les estructures de fusta:

Com es calcula

Per protegir aquestes estructures es poden aplicar sistemes que redueixin la velocitat de carbonització de la fusta, o bé sistemes que retarden linici de la carbonització.