Forjats i murs

Tipus de solucions

Els paraments verticals i horitzontals de formigó armat són el que comunament anomenem murs i forjats. En la mayoría de los casos, estos elementos tienen también función sectorizadora. La resistència al foc d’aquests elements es determina per les dimensions i el recobriment de l’armadura. De vegades, aquests valors no són suficients per proporcionar la resistència al foc sol·licitada per normativa i, en conseqüència, aquests elements han de ser ignifugats.

Els productes que podem aplicar a aquests elements per augmentar la seva resistència al foc ofereixen un gruix equivalent de formigó determinat que, sumat a l’existent, ha de ser suficient per assolir els valors de les taules del CTE.

A continuació, es presenten els mètodes més comuns per augmentar la resistència al foc de murs i forjats:

Com es calcula

Per determinar quin és el producte més adequat s’ha de comprovar que el gruix equivalent de formigó ofert pel producte és suficient per garantir la resistència al foc sol·licitada.